Bước 1tải phần mềm lập trình trên website như notepad++, turbo c, dev C, Code block, visual studio…
Bước 2. Mở phần mềm ra, đặt các thông số phù hợp và bắt tay vào code các bài tập dưới đây
Số lượng bài tập mà bạn kiên trì làm được sẽ tăng mức độ được săn đón bởi các công ty lớn, độ tôn trọng và tiền lương bạn kiếm được trong nay mai (tương lai).
Link tải bài tậptại đây
Nếu các bạn không biết cách download thì xem hướng dẫn chi tiết ở video này:

Link xem đáp án (Click vào xem thôi!)
Chương 1:
Chương 2:
Bài 81: Viết chương trình cho tất cả các bài tập chương trước bằng kỹ thuật lập trình hàm(đéo làm)
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Kỹ thuật đặt lính canh, các bài tập cơ bản
Bài 134: Viết hàm tìm giá trị lớn nhất trong mảng 1 chiều các số thực
Bài 135: Viết hàm tìm giá trị dương đầu tiên trong mảng 1 chiều các số thực. Nếu mảng không có giá trị dương thì trả về -1
Bài 136: Tìm số chẵn cuối cùng trong mảng 1 chiều các số nguyên. Nếu mảng không có giá trị chẵn thì trả về -1
Bài 137: Tìm 1 vị trí mà giá trị tại vị trí đó là giá trị nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số thực
Bài 138: Tìm vị trí của giá trị chẵn đầu tiên trong mảng 1 chiều các số nguyên. Nếu mảng không có giá trị chẵn thì sẽ trả về -1
Bài 139: Tìm vị trí số hoàn thiện cuối cùng trong mảng 1 chiều các số nguyên. Nếu mảng không có số hoàn thiện thì trả về giá trị -1
Bài 140: Hãy tìm giá trị dương nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số thực. Nếu mảng không có giá trị dương thì sẽ trả về -1
Bài 151: Hãy tìm số nguyên tố lớn nhất trong mảng 1 chiều các số nguyên. Nếu mảng không có số nguyên tố thì trả về -1
Bài 152: Hãy tìm số hoàn thiện nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số nguyên. Nếu mảng không có số hoàn thiện thì trả về -1
Bài 153: Hãy tìm giá trị chẵn nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số nguyên. Nếu mảng không có số chẵn thì trả về -1
Bài 154: Hãy tìm vị trí giá trị âm nhỏ nhất trong mảng các số thực. Nếu mảng không có số âm thì trả về -1

Bài tập luyện tập tư duy:

Bài 155: Hãy tìm giá trị trong mảng các số thực xa giá trị x nhất
Bài 156: Hãy tìm giá trị trong mảng các số thực gần giá trị x nhất
Bài 157: Cho mảng 1 chiều các số thực, hãy tìm đoạn [a, b] sao cho đoạn này chứa tất cả các giá trị trong mảng
Bài 158: Cho mảng 1 chiều các số thực, hãy tìm giá trị x sao cho đoạn [-x, x] chứa tất cả các giá trị trong mảng
Bài 159: Cho mảng 1 chiều các số thực, hãy tìm giá trị đầu tiên lớn hơn giá trị 2003. Nếu mảng không có giá trị thỏa điều kiện trên thì trả về -1
Bài 160: Cho mảng 1 chiều các số thực, hãy tìm giá trị âm cuối cùng lớn hơn giá trị -1. Nếu mảng không có giá trị thỏa điều kiện trên thì trả về -1
Bài 161: Cho mảng 1 chiều các số nguyên, hãy tìm giá trị đầu tiên nằm trong khoảng [x, y] cho trước. Nếu mảng không có giá trị thỏa điều kiện trên thì trả về -1
Bài 162: Cho mảng 1 chiều các số thực. Hãy viết hàm tìm một vị trí trong mảng thỏa 2 điều kiện: có 2 giá trị lân cận và giá trị tại đó bằng tích 2 giá trị lân cận. Nếu mảng không tồn tại giá trị như vậy thì trả về giá trị -1
Bài 163: Tìm số chính phương đầu tiên trong mảng 1 chiều các số nguyên
Bài 164: Cho mảng 1 chiều các số nguyên. Hãy tìm giá trị đầu tiên thỏa mãn tính chất số gánh
Bài 165: Cho mảng 1 chiều các số nguyên. Hãy tìm giá trị đầu tiên có chữ số đầu tiên là chữ số lẻ
Bài 166: Cho mảng 1 chiều các số nguyên. Hãy viết hàm tìm giá trị đầu tiên trong mảng có dạng 2^k. Nếu mảng không có giá trị dạng 2k thì hàm sẽ trả về 0
Bài 167: Hãy tìm giá trị thỏa điều kiện toàn chữ số lẻ và là giá trị lớn nhất thỏa điều kiện ấy trong mảng 1 chiều các số nguyên. Nếu mảng không có giá trị thỏa điều kiện trên thì trả về 0
Bài 168: Cho mảng 1 chiều các số nguyên. Hãy viết hàm tìm giá trị lớn nhất trong mảng có dạng 5^k. Nếu mảng khong tồn tại giá trị 5^k thì hàm sẽ trả về 0
Bài 169 (*): Cho mảng 1 chiều các số nguyên. Hãy viết hàm tìm số chẵn nhỏ nhất lớn hơn mọi giá trị có trong mảng
Bài 170: Cho mảng 1 chiều các số nguyên. Hãy viết hàm tìm số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn mọi giá trị có trong mảng
Bài 171: Cho mảng 1 chiều các số nguyên. Hãy viết hàm tìm ước chung lớn nhất của tất cả các phần tử trong mảng
Bài 172: Cho mảng 1 chiều các số nguyên. Hãy viết hàm tìm bội chung nhỏ nhất của tất cả các phần tử trong mảng
Bài 173 (*): Cho mảng 1 chiều các số nguyên. Hãy viết hàm tìm chữ số xuất hiện ít nhất trong mảng
Bài 174 (*): Cho mảng số thực có nhiều hơn 2 giá trị và các giá trị trong mảng khác nhau từng đôi một. Hãy viết hàm liệt kê tất cả các cặp giá trị (a, b) trong mảng thỏa điều kiện a <= b
Bài 175 (*): Cho mảng số thực có nhiều hơn 2 giá trị và các giá trị trong mảng khác nhau từng đôi một. Hãy viết hàm tìm 2 giá trị gần nhau nhất trong mảng (Lưu ý: Mảng có các giá trị khác nhau từng đôi một còn có tên là mảng phân biệt)

Các bài tập tìm kiếm và liệt kê:

Bài 176: Hãy liệt kê các số âm trong mảng 1 chiều các số thực
Bài 177: Hãy liệt kê các số trong mảng 1 chiều các số thực thuộc đoạn [x, y] cho trước
Bài 178: Hãy liệt kê các số chẵn trong mảng 1 chiều các số nguyên thuộc đoạn [x, y] cho trước (x, y là các số nguyên)
Bài 179: Hãy liệt kê các giá trị trong mảng mà thỏa điều kiện lớn hơn giá trị tuyệt đối của giá trị đứng liền sau nó
Bài 180: Hãy liệt kê các giá trị trong mảng mà thỏa điều kiện nhỏ hơn trị tuyệt đối của giá trị đứng liền sau nó và lớn hơn trị tuyệt đối của giá trị đứng liền trước nó
Bài 195:
Bài 196: Liệt kê các số âm trong mảng 1 chiều các số nguyên
Bài 197: Hãy liệt kê các giá trị trong mảng các số nguyên có chữ số đầu tiên là chữ số lẻ
Bài 198: Hãy liệt kê các vị trí mà giá trị tại đó là giá trị lớn nhất trong mảng 1 chiều các số thực
Bài 199: Hãy liệt kê các vị trí mà giá trị tại đó là số nguyên tố trong mảng 1 chiều các số nguyên

Kỹ thuật tính tổng:

Bài 200: Tính tổng các phần tử trong mảng
Bài 201: Tính tổng các giá trị dương trong mảng 1 chiều các số thực
Bài 202: Tính tổng các giá trị có chữ số đầu tiên là chữ số lẻ trong mảng 1 chiều các số nguyên
Bài 203: Tinh tổng các chữ số có chữ số hàng chục là 5 trong mảng 1 chiều các số nguyên
Bài 204: Tính tổng các giá trị lớn hơn giá trị đứng liền trước nó trong mảng 1 chiều các số thực
Bài 205: Tính tổng các giá trị lớn hơn trị tuyệt đối của giá trị đứng liền sau nó trong mảng 1 chiều các số thực
Bài 211: Tính trung bình cộng các số nguyên tố trong mảng 1 chiều các số nguyên
Bài 212: Tính trung bình cộng các số dương trong mảng 1 chiều các số thực
Bài 213: Tính trung bình cộng các giá trị lớn hơn giá trị x trong mảng 1 chiều các số thực
Bài 214: Tính trung bình nhân các giá trị dương có trong mảng 1 chiều các số thực
Bài 215 (*): Tính khoảng các trung bình giữa các giá trị trong mảng

Kỹ thuật đếm

Bài 216: Đếm số lượng số chẵn trong mảng
Bài 217: Đếm số dương chia hết cho 7 trong mảng
Bài 218: Đếm số đối xứng trong mảng
Bài 219: Đếm số lần xuất hiện của giá trị x trong mảng
Bài 220: Đếm số lượng giá trị tận cùng bằng 5 trong mảng
Bài 251: Hãy cho biết các phần tử trong mảng có bằng nhau không
Bài 252: Ta định nghĩa 1 mảng được gọi là dạng song, khi phần tử có trị số I lớn hơn hoặc nhỏ hơn 2 phần tử xung quanh. Hãy viết hàm kiểm tra mảng có dạng sóng không
Bài 253: Hãy cho biết tất cả các phần tử trong mảng a có nằm trong mảng b không
Bài 254: Hãy đếm giá trị trong mảng thỏa: lớn hơn tất cả các giá trị đứng đằng trước nó

Kỹ thuật sắp xếp

Bài 255: Sắp xếp mảng tăng dần
Bài 256: Sắp xếp mảng giảm dần
Bài 257: Sắp xếp lẻ tăng dần nhưng giá trị khác giữ nguyên vị trí
Bài 258: Sắp xếp số nguyên tố tăng dần nhưng giá trị khác giữ nguyên vị trí
Bài 259: Sắp xếp số hoàn thiện giảm dần nhưng giá trị khác giữ nguyên vị trí
Bài 260: Cho 2 mảng a, b. Hãy cho biết mảng b có phải là hoán vị của mảng a không
Bài 261: Sắp xếp số dương tăng dần, các số âm giữ nguyên vị trí
Bài 262: Sắp xếp chẵn, lẻ tăng dần nhưng vị trí tương đối giữa các số không thay đổi
Bài 263: Sắp xếp số dương tăng dần, âm giảm dần. Vị trí tương đối không thay đổi
Bài 264: Trộn 2 mảng đã tăng thành 1 mảng được sắp xếp tăng
Bài 265: Cho 2 mảng tăng. Hãy trộn thành 1 mảng giảm dần

Kỹ thuật thêm

Bài 266: Thêm 1 phần tử x vào mảng tại vị trí k
Bài 267: Viết hàm nhập mảng sao cho khi nhập xong thì giá trị trong mảng sắp xếp giảm dần
Bài 268: Hãy tạo mảng b từ mảng a các giá trị 0, 1 để mảng có tính chẵn lẻ
Bài 269: Thêm x vào trong mảng tăng nhưng vẫn giữ nguyên tính tăng của mảng
Bài 270: Nhập mảng sau khi nhập xong đã tự sắp xếp tăng dần
Bài 301: Cho biết mảng a có phải là mảng con của mảng b không
Bài 302: Đếm số lần xuất hiện của mảng a trong mảng b
Bài 303: Tìm dãy con toàn dương dài nhất
Bài 304(*): Cho mảng a, số nguyên M. Tìm 1 mảng con sao cho tổng các phần tử bằng M
Bài 305(*): Tìm dãy con toàn dương có tổng lớn nhất
Chương 6:
Bài 316: Viết hàm kiểm tra trong ma trận số nguyên có tồn tại giá trị chẵn nhỏ hơn 2015?
Bài 317: Viết hàm đếm số lượng số nguyên tố trong ma trận số nguyên
Bài 318: Viết hàm tính tổng các giá trị âm trong ma trận số thực
Bài 319: Viết hàm sắp xếp ma trận các số thực tăng dần từ trên xuống dưới và từ trái sang phải

Kỹ thuật tính toán

Bài 320: Tính tổng các số dương trong ma trận các số thực
Bài 321: Tính tích các giá trị lẻ trong ma trận các số nguyên
Bài 322: Tính tổng các giá trị trên 1 dòng trong ma trận các số thực
Bài 323: Tính tích các giá trị dương trên 1 cột trong ma trận các số thực
Bài 324: Tính tổng các giá trị dương trên 1 dòng trong ma trận các số thực
Bài 325: Tính tích các số chẵn trên 1 cột trong ma trận các số nguyên
Bài 341: Đếm số lượng số dương trên biên trong ma trận các số thực
Bài 342(*): Đếm số lượng phần tử cực đại trong ma trận các số thực. Một phần tử được gọi là cực đại khi nó lớn hơn các phần tử xung quanh
Bài 343(*): Đếm số lượng phần tử cực trị trong ma trận các số thực. Một phần tử được gọi là cực trị khi nó lớn hớn các phần tử xung quanh hoặc nhỏ hơn các phần tử xung quanh
Bài 344(*): Đếm số lượng giá trị có trong ma trận các số thực. Chú ý: Nếu có k phần tử (k >= 1) trong ma trận bằng nhau thì ta chỉ tính là 1
Bài 345(*): Tính tổng các phần tử cực trị trong ma trận các số thực. Một phần tử được gọi là cực trị khi nó lớn hớn các phần tử xung quanh hoặc nhỏ hơn các phần tử xung quanh
Bài 361: Liệt kê các dòng trong ma trận các số thực thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: dòng có chứa giá trị âm, giá trị 0 và giá trị dương
Bài 362: Liệt kê các dòng giảm dần trong ma trận
Bài 363: Liệt kê các cột tăng dần trong ma trận
Bài 364: Cho 2 ma trận A và B. Kiểm tra xem ma trận A có là ma trận con của ma trận B hay không
Bài 365: Cho 2 ma trận A và B. Đếm số lần xuất hiện của ma trận A trong ma trận B

Kỹ thuật đặt lính canh

Bài 366: Tìm số chẵn đầu tiên trong ma trận
Bài 367: Tìm max trong ma trận
Bài 368: Tìm giá trị lớn thứ 2 trong ma trận
Bài 369: Tìm số dương đầu tiên trong ma trận
Bài 370: Tìm giá trị âm lớn nhất trong ma trận
Chương 7
Bài 429 + Bài 431: Viết hàm nhập, xuất ma trận vuông các số nguyên
Hàm duyệt các phần tử trên đường chéo chính
Hàm duyệt các phần tử thuộc tam giác trên đường chéo chính
Hàm duyệt các phần tử thuộc tam giác dưới đường chéo chính
Hàm duyệt các phần tử trên đường chéo phụ
Hàm duyệt các phần tử thuộc tam giác trên đường chéo phụ
Hàm duyệt các phần tử thuộc tam giác dưới đường chéo phụ
Bài 430 + Bài 432: Viết hàm nhập, xuất ma trận vuông các số thực
Bài 433: Viết hàm tìm giá trị lớn nhất trong ma trận vuông các số thực
Bài 434: Viết hàm kiểm tra trong ma trận vuông các số nguyên có tồn tại giá trị chẵn nhỏ hơn 2015 hay không
Bài 435: Viết hàm đếm số lượng số nguyên tố trong ma trận vuông các số nguyên
Bài 446: Tìm max trên đường chéo phụ
Bài 447: Tìm max nguyên tố trong ma trận
Bài 448: Tìm 2 giá trị gần nhau nhất
Bài 449: * Cho ma trận vuông A(n x n). Hãy tìm ma trận vuông B(k x k) sao cho tổng các giá trị trên ma trận vuông này là lớn nhất
Bài 466: * Ma trận vuông A(n x n) với n >=3. Sắp tam giác trên tăng dần từ trên xuống dưới và từ trái sang phải
Bài 467: * Ma trận vuông A với n>=3. Sắp tam giác dưới giảm dần từ trên xuống dưới và từ trái sang phải
Bài 468: * Xây dựng ma phương A

Các phép toán trên ma trận

Bài 469: Tổng 2 ma trận
Bài 470: Hiệu 2 ma trận
Bài 471: Tích 2 ma trận
Bài 472: * Ma trận nghịch đảo
Bài 473: * Định thức của ma trận
Bài 474: * Tạo ma phương bậc n x n
Chương 8

Bài 475: Hãy khai báo kiểu dữ liệu biểu diễn khái niệm phân số trong toán học và định nghĩa hàm nhập, hàm xuất cho kiểu dữ liệu này
Bài 476: Hãy khai báo kiểu dữ liệu biểu diễn khái niệm hỗn số trong toán học và định nghĩa hàm nhập, hàm xuất cho kiểu dữ liệu này
Bài 477: Hãy khai báo kiểu dữ liệu biểu diễn khái niệm điểm trong mặt phẳng Oxy và định nghĩa hàm nhập, hàm xuất cho kiểu dữ liệu này
Bài 478: Hãy khai báo kiểu dữ liệu biểu diễn khái niệm điểm trong không gian Oxyz và định nghĩa hàm nhập, hàm xuất cho kiểu dữ liệu này
Bài 479: Hãy khai báo kiểu dữ liệu biểu diễn khái niệm đơn thức P(x) = ax^n trong toán học và định nghĩa và định nghĩa hàm nhập, hàm xuất cho kiểu dữ liệu này
Bài 480: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn khái niệm đa thức 1 biến trong toán học:
P(x) = a.n.X^n + a.n-1.X^n-1 + … + a.1.X + a.0 và định nghĩa hàm nhập và hàm xuất cho kiểu dữ liệu này
Bài 481: Hãy khai báo kiểu dữ liệu biểu diễn ngày trong thế giới thực và định nghĩa hàm nhập, hàm xuất cho kiểu dữ liệu này
Bài 482: Hãy khai báo kiểu dữ liệu biểu diễn khái niệm đường thẳng ax + by + c = 0 trong mặt phẳng Oxy và định nghĩa hàm nhập, hàm xuất cho kiểu dữ liệu này
Bài 483: Hãy khai báo kiểu dữ liệu biểu diễn khái niệm đường tròn trong mặt phẳng Oxy và định nghĩa hàm nhập, hàm xuất cho kiểu dữ liệu này
Bài 484: Viết chương trình nhập tọa độ tâm và bán kính của 1 đường tròn trong mặt phẳng Oxy. Tính diện tích và chu vi của nó và xuất ra kết quả
Bài 485: Viết chương trình nhập tọa độ 3 đỉnh của 1 tam giác trong mặt phẳng Oxy. Tính diện tích, chu vi và tọa độ trọng tâm của tam giác và xuất ra kết quả
– Đơn thức
Bài 486: Tính tích 2 đơn thức
Bài 487: Tính đạo hàm cấp 1 đơn thức
Bài 488: Tính thương 2 đơn thức
Bài 489: Tính đạo hàm cấp k đơn thức
Bài 490: Tính giá trị đơn thức tại vị trí x=x0
Bài 491: Định nghĩa toán tử (operator *) cho 2 đơn thức
Bài 492: Định nghĩa toán tử (operator /) cho 2 đơn thức
SourceCode
– Đa thức
Bài 493: Tính hiệu 2 đa thức
Bài 494: Tính tổng 2 đa thức
Bài 495: Tính tích 2 đa thức
Bài 496: Tính thương 2 đa thức
Bài 497: Tính đa thức dư của phép chia đa thức thứ nhất cho đa thức thứ hai
Bài 498: Tính đạo hàm cấp 1 của đa thức
Bài 499: Tính đạo hàm cấp k của đa thức
Bài 500: Tính giá trị của đa thức tại vị trí x = x0
Bài 501: Định nghĩa toán tử cộng (operator +) cho hai đa thức
Bài 502: Định nghĩa toán tử trừ (operator -) cho hai đa thức
Bài 503: Định nghĩa toán tử nhân (operator *) cho hai đa thức
Bài 504: Định nghĩa toán tử thương (operator /) cho hai đa thức
Bài 505: Tìm nghiệm của đa thức trong đoạn [a, b] cho trước
SourceCode (còn 1 số câu chưa test)
– Phân số
Bài 506: rút gọn phân số
Bài 507: Tính tổng 2 phân số
Bài 508: Tính hiệu 2 phân số
Bài 509: Tính tích 2 phân số
Bài 510: Tính thương 2 phân số
Bài 511: Kiểm tra phân số tối giản
Bài 512: Qui đồng phân số
Bài 513: Kiểm tra phân số dương
Bài 514: Kiểm tra phân số âm
Bài 515: So sánh 2 phân số: hàm trả về 1 trong 3 giá trị: 0,-1,1
Bài 516: Định nghĩa toán tử operator + cho 2 phân số
Bài 517: Định nghĩa toán tử operator – cho 2 phân số
Bài 518: Định nghĩa toán tử operator * cho 2 phân số
Bài 519: Định nghĩa toán tử operator / cho 2 phân số
Bài 520: Định nghĩa toán tử operator ++ cho 2 phân số
Bài 521: Định nghĩa toán tử operator — cho 2 phân số
SourceCode
– Hỗn số
Bài 522: Khai báo dữ liệu để biểu diễn thông tin của một hỗn số
Bài 523 Nhập hỗn số
Bài 524 Xuất hỗn số
Bài 525 Rút gọn hỗn số
Bài 526 Tính tổng 2 hỗn số
Bài 527 Tính hiệu 2 hỗn số
Bài 528 Tính tích 2 hỗn số
Bài 529 Tính thương 2 hỗn số
Bài 530 Kiểm tra hỗn số tối giản
Bài 531 Qui đồng 2 hỗn số
SourceCode
– Số phức
Bài 532: Khai báo biểu diễn thông tin số phức
Bài 533: Nhập số phức
Bài 534: Xuất số phức
Bài 535: Tính tổng 2 số phức
Bài 536: Tính hiệu 2 số phức
Bài 537: Tính tích 2 số phức
Bài 538: Tính thương 2 số phức
Bài 539: Tính lũy thừa bậc n số phức
SourceCode
– Điểm trong mặt phẳng Oxy
Bài 540: khai báo dữ liệu điểm OXY
Bài 541: Nhập tọa độ điểm trong mặt phẳng
Bài 542: Xuất tọa độ điểm trong mặt phẳng
Bài 543: Tính khoảng cách giữa 2 điểm
Bài 544: Tính khoảng cách 2 điểm theo phương Ox
Bài 545: Tính khoảng cách 2 điểm theo phương Oy
Bài 546: Tìm tọa độ điểm đối xứng qua gốc tọa độ
Bài 547: Tìm điểm đối xứng qua trục hoành
Bài 548: Tìm điểm đối xứng qua trục tung
Bài 549: Tìm điểm đối xứng qua đường phân giác thứ 1 (y=x)
Bài 550: Tìm điểm đối xứng qua đường phân giác thứ 2 (y=-x)
Bài 551: Kiểm tra điểm thuộc phần tư thứ 1 ko?
Bài 552: Kiểm tra điểm thuộc phần tư thứ 2 ko?
Bài 553: Kiểm tra điểm thuộc phần tư thứ 3 ko?
Bài 554: Kiểm tra điểm thuộc phần tư thứ 4 ko?
SourceCode
– Điểm trong không gian Oxyz
Bài 555: Khai báo kiểu dữ liệu biểu diễn tọa độ điểm trong không gian Oxyz
Bài 556: Nhập tọa độ điểm trong không gian Oxyz
Bài 557: Xuất tọa độ điểm theo định dạng (x, y, z)
Bài 558: Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian
Bài 559: Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian theo phương x
Bài 560: Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian theo phương y
Bài 561: Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian theo phương z
Bài 562: Tìm tọa độ điểm đối xứng qua gốc tọa độ
Bài 563: Tìm tọa độ điểm đối xứng qua mặt phẳng Oxy
Bài 564: Tìm tọa độ điểm đối xứng qua mặt phẳng Oxz
Bài 565: Tìm tọa độ điểm đối xứng qua mặt phẳng Oyz
SourceCode
– Đường tròn trong mặt phẳng Oxy
Bài 566: Khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn đường tròn
Bài 567: Nhập đường tròn
Bài 568: Xuất đường tròn theo định dạng ((x, y), r)
Bài 569: Tính chu vi đường tròn
Bài 570: Tính diện tích đường tròn
Bài 571: Xét vị trí tương đối giữa 2 đường tròn( không cắt nhau, tiếp xúc, cắt nhau)
Bài 572: Kiểm tra 1 tọa độ điểm có nằm trong đường tròn hay không
Bài 573: Cho 2 đường tròn. Tính diện tích phần mặt phẳng bị phủ bởi 2 đường tròn đó
SourceCode
– Hình cầu trong không gian Oxyz
Bài 574: Khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn hình cầu trong không gian Oxyz
Bài 575: Nhập hình cầu
Bài 576: Xuất hình cầu theo định dạng ((x, y, z), r)
Bài 577: Tính diện tích xung quanh hình cầu
Bài 578: Tính thể tích hình cầu
Bài 579: Xét vị trí tương đối giữa 2 hình cầu(không cắt nhau, tiếp xúc, cắt nhau)
Bài 580: Kiểm tra 1 tọa độ điểm có nằm bên trong hình cầu hay không
SourceCode
– Tam giác trong mặt phẳng Oxy
Bài 581: Khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn tam giác trong mặt phẳng Oxy
Bài 582: Nhập tam giác
Bài 583: Xuất tam giác theo định dạng ((x1, y1); (x2, y2); (x3, y3))
Bài 584: Kiểm tra tọa độ 3 đỉnh có thật sự lập thành 3 đỉnh của 1 tam giác không
Bài 585: Tính chu vi tam giác
Bài 586: Tính diện tích tam giác
Bài 587: Tìm tọa độ trọng tâm tam giác
Bài 588: Tìm 1 đỉnh trong tam giác có hoành độ lớn nhất
Bài 589: Tìm 1 đỉnh trong tam giác có tung độ nhỏ nhất
Bài 590: Tính tổng khoảng cách từ điểm P(x, y) tới 3 đỉnh của tam giác
Bài 591: Kiểm tra 1 tọa độ điểm có nằm trong tam giác hay không
Bài 592: Hãy cho biết dạng của tam giác (đều, vuông, vuông cân, cân, thường)
SourceCode
– Ngày
Bài 593: Khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn ngày
Bài 594: Nhập ngày
Bài 595: Xuất ngày theo định dạng (ng/th/nm)
Bài 596: Kiểm tra năm nhuận
Bài 597: Tính số thứ tự ngày trong năm
Bài 598: Tính số thứ tự ngày kể từ ngày 1/1/1
Bài 599: Tìm ngày khi biết năm và số thứ tự của ngày trong năm
Bài 600: Tìm ngày khi biết số thứ tự ngày kể từ ngày 1/1/1
Bài 601: Tìm ngày kế tiếp
Bài 602: Tìm ngày hôm qua
Bài 603: Tìm ngày kế đó k ngày
Bài 604: Tìm ngày trước đó k ngày
Bài 605: Khoảng cách giữa 2 ngày
Bài 606: So sánh 2 ngày
Tính thứ của ngày bất kỳ trong năm(Dùng CT Zeller)
SourceCode
Bài 607: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của 1 tỉnh (TINH). Biết rằng một tỉnh gồm những thành phần sau:
-Mã tỉnh: Kiểu số nguyên 2 byte
-Tên tỉnh: Chuỗi tối đa 30 ký tự
-Diện tích: Kiểu số thực
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này
SourceCode
Bài 608: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một hộp sữa (HOPSUA). Biết rằng một hộp sữa gồm các thành phần sau:
-Nhãn hiệu: chuỗi tối đa 20 ký tự
-Trọng lượng: kiểu số thực
-Hạn sử dụng: Kiểu dữ liệu Ngày (NGAY)
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này
SourceCode
Bài 609: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của 1 vé xem phim (VE). Biết rằng 1 vé xem phim gồm những thành phần sau:
– Tên phim: Chuỗi tối đa 20 ký tự
– Giá tiền: kiểu số nguyên 4 byte
– Xuất chiếu: kiểu thời gian (THOIGIAN)
– Ngày xem: kiểu dữ liệu ngày (NGAY)
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này
SourceCode
Bài 610: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một mặt hàng (MATHANG). Biết rằng một mặt hàng gồm những thành phần sau:
– Tên mặt hàng: chuỗi tối đa 20 ký tự
– Đơn giá: kiểu số nguyên 4 byte
– Số lượng tồn: kiểu số nguyên 4 byte
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này
SourceCode
Bài 611: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một chuyến bay. Biết rằng một chuyến bay gồm những thành phần sau:
– Mã chuyến bay: chuỗi tối đa 5 ký tự
– Ngày bay: kiểu dữ liệu ngày
– Giờ bay: kiểu thời gian
– Nơi đi: chuỗi tối đa 20 ký tự
– Nơi đến: chuỗi tối đa 20 ký tự
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này
SourceCode
Bài 612: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một cầu thủ. Biết rằng một cầu thủ gồm những thành phần sau:
– Mã cầu thủ: chuỗi tối đa 10 ký tự
– Tên cầu thủ: chuỗi tối đa 30 ký tự
– Ngày sinh: kiểu dữ liệu ngày
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này
SourceCode
Bài 613: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một đội bóng. (DOIBONG). Biết rằng một đội bóng gồm những thành phần sau:
-Mã đội bóng: chuỗi tối đa 5 ký tự
-Tên đội bóng: chuỗi tối đa 30 ký tự
-Danh sách các cầu thủ: mảng 1 chiều các cầu thủ (tối đa 30 phần tử)
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này
SourceCode
Bài 614: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một nhân viên (NHANVIEN). Biết rằng một nhân viên gồm những thành phần sau:
– Mã nhân viên: chuỗi tối đa 5 ký tự
– Tên nhân viên: chuỗi tối đa 30 ký tự
– Lương nhân viên: kiểu số thực
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này
SourceCode
Bài 615: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một thí sinh (THISINH). Biết rằng một thí sinh gồm những thành phần sau:
– Mã thí sinh: chuỗi tối đa 5 ký tự
– Họ tên thí sinh: chuỗi tối đa 30 ký tự
– Điểm toán: kiểu số thực
– Điểm lý: kiểu số thực
– Điểm hóa: kiểu số thực
– Điểm tổng cộng: kiểu số thực
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này
SourceCode
Bài 616: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một luận văn (LUANVAN). Biết rằng một luận văn gồm những thành phần sau:
– Mã luận văn: chuỗi tối đa 10 ký tự
– Tên luận văn: chuỗi tối đa 100 ký tự
– Họ tên sinh viên thực hiện: chuỗi tối đa 30 ký tự
– Họ tên giảng viên hướng dẫn: chuỗi tối đa 30 ký tự
– Năm thực hiện: kiểu số nguyên 2 byte
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này
SourceCode
Bài 617: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một học sinh (HOCSINH). Biết rằng một lớp học gồm những thành phần sau:
– Tên học sinh: chuỗi tối đa 30 ký tự
– Điểm toán: kiểu số nguyên 2 byte
– Điểm văn: kiểu số nguyên 2 byte
– Điểm trung bình: kiểu số thực
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này
SourceCode
Bài 618: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một lớp học (LOPHOC). Biết rằng một lớp học gồm những thành phần sau:
– Tên lớp: chuỗi tối đa 30 ký tự
– Sĩ số: kiểu số nguyên 2 byte
– Danh sách các học sinh trong lớp ( tối đa 50 học sinh)
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này
SourceCode
Bài 619: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một sổ tiết kiệm (SOTIETKIEM). Biết rằng một sổ tiết kiệm gồm những thành phần sau:
– Mã sổ: chuỗi tối đa 5 ký tự
– Loại tiết kiệm: chuỗi tối đa 10 ký tự
– Họ tên khách hàng: chuỗi tối đa 30 ký tự
– Chứng minh nhân dân: kiểu số nguyên 4 byte
– Ngày mở sổ: kiểu dữ liệu ngày
– Số tiền gửi: kiểu số thực
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này
SourceCode
Bài 620: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một đại lý (DAILY). Biết rằng một đại lý gồm những thành phần sau:
– Mã đại lý: chuỗi tối đa 5 ký tự
– Tên đại lý: chuỗi tối đa 30 ký tự
– Điện thoại: kiểu số nguyên 4 byte
– Ngày tiếp nhận: kiểu dữ liệu ngày
– Địa chỉ: chuỗi tối đa 50 ký tự
– E-Mail: chuỗi tối đa 50 ký tự
Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này
SourceCode
Chương 11: Con trỏ
+ Con trỏ vô kiểu
– Con trỏ và mảng 2 chiều
Chương 12: Danh sách liên kết
– Khởi tạo danh sách liên kết
Bài 781: Viết hàm khởi tạo danh sách liên kết đơn
– Chương trình minh họa
Bài 787: Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:
a. Nhập danh sách liên kết đơn các số nguyên
b. Xuất danh sách liên kết đơn các số nguyên
c. Tính tổng các node trong DSLK
SourceCode

Các bài tập lý thuyết

Bài 788: Kiểm tra danh sách liên kết có rỗng không
Bài 789: Thêm một node vào cuối danh sách
Bài 790: Thêm một node p vào sau node q trong danh sách
Bài 791: Thêm một node p vào trước node q trong danh sách
Bài 792: Lấy node đầu tiên trong danh sách ra khỏi danh sách liên kết

Các bài tập khai báo danh sách

Bài 793: Hãy khai báo cấu trúc dữ liệu cho danh sách liên kết đơn các số nguyên
Bài 794: Hãy khai báo cấu trúc dữ liệu cho danh sách liên kết đơn các số thực
Bài 795: Hãy khai báo cấu trúc dữ liệu cho danh sách liên kết đơn các tọa độ điểm trong mặt phẳng Oxy
Bài 796: Hãy khai báo cấu trúc dữ liệu cho danh sách liên kết đơn các học sinh. Biết rằng học sinh gồm những thành phần thông tin như sau:
-Họ tên: tối đa 30 ký tự
-Điểm toán: kiểu số nguyên
-Điểm văn: kiểu số nguyên
-Điểm trung bình: kiểu số thực
SourceCode
Bài 797: Hãy khai báo cấu trúc dữ liệu cho danh sách liên kết đơn các thí sinh. Giả sử thí sinh gồm những thành phần thông tin như sau:
– Mã thí sinh: tối đa 5 ký tự
– Họ tên: tối đa 30 ký tự
– Điểm toán: kiểu số thực
– Điểm lý: kiểu số thực
– Điểm hóa: kiểu số thực
– Điểm tổng cộng: kiểu số thực
SourceCode
Bài 798: Hãy khai báo cấu trúc dữ liệu cho danh sách liên kết đơn các phòng trong khách sạn (PHONG). Giả sử phòng khách sạn gồm những thông tin như sau:
– Mã phòng: tối đa 5 ký tự
– Tên phòng: tối đa 30 ký tự
– Đơn giá thuê: kiểu số thực
– Số lượng giường: kiểu số nguyên
– Tình trạng giường: 0 rảnh 1 bận
SourceCode

Tạo NODE cho danh sách liên kết đơn

Bài 799: Viết hàm tạo node trong danh sách liên kết đơn các số phức
Bài 800: Viết hàm tạo node trong danh sách liên kết đơn các số nguyên
Bài 806: Viết hàm tạo node trong danh sách liên kết đơn các đường tròn

String
Viết lại các hàm String

Hàm STRLEN
Hàm STRCPY
Hàm STRCMP
Hàm STRICMP
Hàm STRCAT
Hàm STRLWR
Hàm STRUPR
Hàm SUBSTR
Hàm STRSTR
Hàm STRREV
Hàm ATOI
Hàm ATOF
Hàm ITOA

Tập tin:
Các ví dụ:

– Đọc và in ra nội dung tập tin
– Sao chép tập tin
– Đổi chữ thường sang chữ hoa
– In hoa các chữ trong tập tin
– Kiểm tra tình trạng tập tin
– Nhập mảng từ File

Dùng tập tin lưu và xử lý dữ liệu

– Đếm số chữ cái
– Đếm số dòng
– Đếm số từ
– Thống kê các từ
– Lựa ra các số nguyên tố
– Tìm cặp số có giá trị gần nhau nhất
– Tìm chuỗi ký tự
– Tìm số dương nhỏ nhất
– Tìm số lớn nhất
– Tính tổng các số thực
Đừng copy hay mất thời gian Save về máy rồi để đó. Tốt nhất là lao vào làm từng bài tập 1. Nhiều bạn lưu về máy rồi chẳng bao giờ ngó đến, như vậy phí thời gian lắm.:)) :(
Ngoài ra các bạn có thể tác các phần mềm hữu ích khác tại đây

Tham gia nhóm chia sẽ phần mềm trên facebook: https://www.facebook.com/groups/255116492090650
- - 0 bình luận

HIỆN TẠI CÓ 0 BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé

Quay lại TRANG CHỦ

Xem các thủ thuật tin học tại Kênh Youtube

Để duy trì trang web bạn vui lòng click quảng cáo ủng hộ trước khi tải file

XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN!